GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NOTA'NIN TARİHÇESİ

 İnsanoğlu, yüzyıllar boyunca kültürel gelişimini sürdürürken, deneyimleri sonucu edindiği birikimlerini, yaşadığı önemli olayları; gündelik yaşamda kolaylık sağlamak, toplumsallaşmanın bir sonucu olarak meydana getirdiği geleneklerini devam ettirmek ve gelecek nesillerine aktarmak  amacıyla kaydetme ihtiyacı hissetmiştir. Önceleri mağara duvarlarına, kayalara, sonraları toprak tabletlere, yapraklara, ağaç kabuklarına, hayvan derilerinin üzerine…vb. yerlere  kazıyarak ya da keşfettiği farklı boyar maddelerle resimler ve bir takım figürler çizmiştir. Zamanla daha kolay olan çeşitli işaretler ve semboller kullanılmaya başlamıştır. Aynı topluluk da yaşayan insanlar arasındaki sözlü iletişimin gelişimiyle beraber; bu işaret ve sembollerin dilde mevcut olan seslere karşılık gelecek şekilde düzenlenmesiyle ilk harflerin, bunun doğal bir sonucu olarak da ilk alfabelerin oluşturulduğunu görmekteyiz. Yazının keşfiyle birlikte insanoğlu sıradan veya önemli olayları kaydetmenin, günlük yaşam ve ortak toplumsal değerlerinin korunması açısından, ne derece yararlı ve kolaylık sağlayıcı olduğunun farkına varmıştır.

İnsanlık tarihinde müzik, sosyal-toplumsal ve kültürel yapı bakımından, daima önemli bir yer tutmuştur. İnsan hayatının üç önemli evresini oluşturan doğum, evlenme ve ölüm için törenlerin düzenlenmesi, büyük veya küçük tüm topluluklarda, en eski çağlardan beri devam etmektedir. Müzik, nu önemli törenlerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ayrıca her toplulukta mevcut inançlara göre düzenlenen ilkel ayinlerde; müzikli yakarışlar, tasvirler ve ritmik hareketler  önemli bir yer tutmuştur. Bu törenlerin doğru olarak uygulanabilmesi için dansların ve daha önemlisi müzikli sözlerin (ilahi…gibi) hatırlanabilmesi ve sonraki nesillere aktarılabilmesi ihtiyacına bağlı olarak, en ilkel şekliyle müzik yazısının yani notanın ortaya çıktığı görülmektedir. Müziğin, var oluşundan itibaren, insan hayatındaki yeri düşünülecek olursa; bugün elimizde olan ilk nota(yazısı) örneklerinin ilk yazı kadar eski dönemlere dayanmasına pek şaşırmamak gerekir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !